Mikä on SYSTEMIC?

SYSTEMIC on projekti, jota rahoittaa EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma vuosina 2017-2021. SYSTEMIC tunnustaa Euroopan tarpeet puuttua kasvavaan resurssipulaan ja edistää muutosta kohti kiertotaloutta (COM,2015-614). SYSTEMIC käsittelee näitä tarpeita tunnistamalla järjestelmällisesti innovatiivisia toimia, joilla orgaanisista jätevirroista otetaan talteen ja kierrätetään arvokkaita mineraalikomponentteja ja miten nämä toimenpiteet integroidaan paikalliseen ja alueelliseen kiertotalouteen optimaalisimmin.

Haaste: ravinnekiertojen sulkemisella on kiire

Nykyisillä toimintatavoilla monet luonnonvarat ovat käymässä vähiin ja toisaalta taas jätemäärät ovat lisääntyneet. Valtavia määriä ravinteita hukataan jätteitä polttamalla, maaperään kertymisen kautta ja päästöinä vesistöihin ja ilmaan.

Biojätteet sisältävät monia arvokkaita ravinteita, joita voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen, jolloin ravinnekierto sulkeutuu. SYSTEMIC:n tavoitteena on edistää kiertotaloutta demonstroimalla uusia toimintatapoja ravinteiden talteenottoon eläinten lannoista, puhdistamolietteistä ja ruokajätteestä.

Biojätteiden ravinteiden talteenotto on elintärkeää ruoantuotannon varmistamiseksi tulevaisuudessa ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Biojätteiden käsittely

Biojätteet ovat kiertotalouden näkökulmasta energian, orgaanisen aineen ja ravinteiden lähteitä. Biojätteistä talteen otetuilla typellä, fosforilla ja kaliumilla voidaan joko suoraan korvata mineraalilannoitteita kasvintuotannossa tai käyttää niitä mineraalilannoitteiden raaka-aineina. Jäljelle jäänyt vähäravinteinen orgaaninen aines on arvokas maanparannusaine, joka voidaan hyödyntää paikallisesti. Tällainen biojätteiden käsittelyn malli

  • Vähentää synteettisen typen tuotannon energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä,

  • Vähentää Euroopan riippuvuutta ulkopuolisista ja rajallisista fosforivarannoista,

  • Vähentää biojätteiden kuljetusten hiilidioksidipäästöjä,

  • Vähentää ravinnepäästöjä vesistöihin ja ilmaan ravinteiden paremman hyödyntämisen vuoksi

Kohti kiertotaloutta

SYSTEMIC demonstroi uusia menetelmiä biojätteiden hyödyntämiseen vihreäksi energiaksi, mineraaliraaka-aineiksi, lannoitteiksi ja orgaaniksi maanparannusaineiksi viidellä keskitetyllä käsittelylaitoksella [Plants] eri puolilla Eurooppaa. Ko. biokaasulaitosten toimintaa parannetaan uusilla ravinteiden talteenottoteknologioilla ja näillä laitoksilla on keskeinen rooli uusien kiertotalouden ratkaisujen arvioinnissa. Lopputuotteiden ominaisuudet ja laatu on tarkoitus säätää vastaamaan alueellisen markkinan vaatimuksia. Markkinalähtöinen toiminta on edellytys kestävän ja elinkykyisen teollisen toiminnan kehittämisessä.

Toimintamallia pyritään simuloimaan myös laajemmin

  • Tarkastelemalla vastaavia liiketoimintamahdollisuuksia kymmenessä muussa kohteessa [add link to participation pdf]

  • Jakamalla tietoa taloudellisista ja ympäristöllisistä hyödyistä

  • Antamalla politiikkasuosituksia

SYSTEMIC pyrkii vauhdittamaan biojätteiden kierrätysratkaisujen käyttöönottoa Euroopassa

Haluatko osallistua tai tietää enemmän SYSTEMIC:stä?

Ota yhteyttä: Teija Paavola, Atria Tuottajat, p. 050 466 3022, teija.paavola@atria.com

Etsimme parhaillaan biokaasulaitoksia yhteistyökumppaneiksi liiketoimintatarkasteluihin. Kutsu täällä.

Projektin verkkosivut englanniksi: www.systemicproject.eu

Ketä me olemme?