Wat is SYSTEMIC?

SYSTEMIC is een project gefinancierd door het EU Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie H2020 voor de periode 2017 tot 2021. SYSTEMIC erkent Europa’s uitdaging om het verlies van grondstoffen terug te dringen en een transitie te bewerkstellen naar meer duurzame kringlopen en een circulaire economie (COM,2015-614). SYSTEMIC komt tegemoet aan deze uitdagingen door het identificeren van systeem innovaties die toelaten om waardevolle minerale componenten uit organische reststromen te recupereren, recycleren en optimaal te integreren in de lokale of regionale circulaire economie.

De uitdaging: het sluiten van kringlopen

Stikstof, fosfor en kalium zijn de belangrijkste nutriënten voor gewassen. In de Europese landbouw wordt echter de helft van de stikstof en fosfor geproduceerd uit eindige fossiele bronnen (zoals ruw fosfaat) of door gebruik te maken van grote hoeveelheden fossiele energie (zoals aardgas). Nochtans bevatten verschillende reststromen zoals organisch afval, dierlijke mest en zuiveringsslib significante hoeveelheden van deze waardevolle nutriënten. In het huidige systeem gaan deze echter grotendeels verloren, hetzij door verbranding, storten of verlies naar het oppervlaktewater met eutrofiering tot gevolg (stikstof en fosfor aanrijking van grond- en oppervlaktewater). Inzetten op recuperatie en hergebruik van nutriënten uit dergelijk organisch afval kan aldus significant bijdragen tot het sluiten van de nutriënten kringloop.

SYSTEMIC zal deze transitie faciliteren door te demonstreren hoe op een innovatieve, economisch verantwoorde manier nutriënten uit reststromen gerecupereerd kunnen worden. Dit zal niet alleen leiden tot een verminderde afhankelijkheid aan niet hernieuwbare grondstoffen, verminderde broeikasgas emissies en gereduceerde bodem-, water- en luchtverontreiniging, maar tegelijkertijd ook veehouders en steden helpen bij het verwerken van hun afval.

Hergebruik van nutriënten uit organische reststromen is essentieel voor de duurzaamheid van de voedselproductie en de vermindering van de belasting van het milieu.

Behandeling van organische reststromen

In een duurzame economie zijn organische reststromen een bron van energie, organische stof en nutriënten. Het gebruik van stikstof, fosfaat en kalium uit organische reststoffen kan bijvoorbeeld kunstmeststoffen vervangen of een grondstof vormen bij de productie van kunstmeststoffen. Bovendien blijft na het herwinnen van de mineralen uit dergelijke organische reststromen nutrient arme organische stof achter, hetgeen een een waardevolle bodemverbeteraar kan vormen die zonder grootschalige transporten probleemloos lokaal gebruikt kan worden. Via deze aanpak van organisch reststromen:

  • Vermindert het energiegebruik en de CO2-emissies gelinkt aan stikstof kunstmestproductie,

  • Vermindert de Europese afhankelijkheid van de beperkte fosfor reserves,

  • Verminderen CO2-emissies bij transport van organische reststromen,

  • Vermindert het nutriënten verlies naar oppervlaktewater en lucht door een verhoogde nutriënt efficiënctie.

Op weg naar een circulaire economie

Het SYSTEMIC project zal op 5 demonstratieprojecten doorheen Europa[add link to EN plant page] demonstreren hoe organische reststromen op een economische verantwoorde manier gevaloriseerd kunnen worden door de productie van groene energie, minerale grondstoffen, meststoffen en bodemverbeteraars. Hiertoe zullen bestaande biogas installaties uitgerust worden met verschillende innovatieve nutriënt recuperatie technologiëen. Deze pionier installaties zullen een cruciale rol vervullen om de performantie van deze nieuwe circulaire oplossingen te evalueren. Op basis van hun ervaringen zullen vervolgens bestaande biogas installaties zich verder kunnen ontwikkelen (‘outreach locations’). Een cruciaal aspect hierbij is dat de samenstelling en de kwaliteit van de producten afgestemd zal worden aan de regionale behoeften. Een dergelijke markt gedreven aanpak is immers essentieel voor de ontwikkeling van een levensvatbare en duurzame industrie.

Om een goede marktopname en acceptatie van onze aanpak, gericht op een transitie naar een meer circulaire economie, te bekomen zal ingezet worden op:

  • Het ontwikkelen van business cases bij 10 extra bedrijven [add link to participation pdf].
  • Disseminatie van de economische en milieukundige voordelen
  • Beleid aanbevelingen

SYSTEMIC bevordert de implementatie van circulaire oplossingen voor organische reststromen in Europa

Wilt u meer weten, participeren of leren van SYSTEMIC?

Voor informatie (contact person for that language):

We zoeken op dit moment naar “outreach” locaties: vergisters waarvoor we een business case maken. Zie de aankondiging.

Bezoek de Engelse website: www.systemicproject.eu

Wie zijn wij?